De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn | T: 0229-541273 | E: directie@grosthuizerschool.nl | I: www.grosthuizerschool.nl
MR Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad, de MR genoemd. Deze MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijv. verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs. Ook heeft de MR de opdracht te waken voor allerlei vormen van discriminatie. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze medezeggenschapsraad.

De MR heeft algemene rechten en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de school(directie) een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de school een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert dit jaar zes keer. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar. De notulen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de Grotshuizerschool. Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Een bevoegd gezag dat meer dan één school in stand houdt, zoals ons schoolbestuur Allure, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld voor alle 15 basisscholen die vallen onder onze stichting. In een GMR zitten leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken scho(o)l(en).   Het spreekt voor zich dat de oudergeleding van onze MR de ouders vertegenwoordigen. Wij staan dan ook open voor al uw vragen of verzoeken en willen deze als zij van belang zijn voor de school, m.b.t. bijv. onderwijs of vrije dagen graag meenemen in een MR overleg. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met één van de leden, i.v.m. plaats en tijd.

 

Personeelsgeleding:    

Lidy Zuijdam

Jitze Bosma

 

Oudergeleding:         

Guda Rinkel

Annemarie Broersen

Nanda Besseling

 

Informatie

Agenda

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links