panerai watches replicas Basisschool de Grosthuizerschool

Op OBS Grosthuizerschool leert jouw kind ontdekken, creatief aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Kom langs en ontdek het zelf!

11

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

60

Kinderen spelen iedere pauze op ons plein

2

Schoolpleinen gaan we vergroenen

40

Weken per schooljaar geven wij toekomstgericht onderwijs

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Samen het schoolplein vergroenen

"Wat fijn als mijn kind in de struinzone naar beestjes kan zoeken en lekker kan spelen."

Shenya en Anouk

Oud-leerlingen

"Als we terugdenken aan de basisschoolperiode, dan denken wij terug aan een tijd vol mooie herinneringen."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Grosthuizerschool werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.


Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur (ofwel Allure) en heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp.

 

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.


Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2-3

Ellen en Lidy zijn de leerkrachten van groep 1-2-3. Iris en Isabel zijn de onderwijsassistenten van deze groep.
Maandag, dinsdag en woensdag werken Ellen en Iris. Donderdag en vrijdag werken Lidy en Isabel.
Tijdens het zwangerschapsverlof van Ellen staat Ayse voor de groep.

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Vanuit de leerlijnen zijn er leerdoelen geformuleerd. Aan de hand van deze leerdoelen creëren we samen met de kinderen een rijke speel- en werkomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn en zich daardoor intrinsiek betrokken voelen. We werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.
We starten elke dag gezamenlijk in de kring. Vervolgens splitsen we op. Tijdens de speelwerktijd van groep 1-2 gaan de kinderen van groep 3 rekenen en schrijven. Het eten en drinken doen we gezamenlijk. Na het buiten spelen doen de kinderen van groep 1-2 een onderdeel van het circuit en gaat groep 3 aan de slag met Veilig Leren Lezen. Na de gezamenlijke middagpauze gaan we nogmaals in de kring en sluiten we af met een speelwerkmoment. Op maandag- en woensdagmiddag gymmen we.

In de kring en tijdens instructies werken wij aan de hand van het EDI model. Expliciete Directe Instructie is een bewezen aanpak om de effectiviteit van de les te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij de leerlingen. We werken samen aan een goede en veilige sfeer. Elkaar helpen, vertrouwen hebben in eigen kunnen en respectvol met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. We zoeken de verbinding; we maken plezier met elkaar, want wij horen bij elkaar!

We maken er een fijn, leerzaam schooljaar van!

Groep 4-5

Tialda en Anita zijn de leerkrachten van groep 4-5.
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Tialda.
Donderdag: Anita.

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van het werken vanuit leerlijnen en doelen en ‘s middags met thema’s. 's Ochtends starten we met lezen. Op maandag en vrijdag werken we in de klas aan technisch lezen. Op dinsdag, woensdag en donderdag lezen we op ons leesplein. Daarna vervolgen we met rekenen, spelling en taal. De doelen die voor de vakgebieden centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen in hun portfoliomap. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis.

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!

Groep 6-7-8

Petra en Rob zijn de leerkrachten van groep 6/7/8.
Maandag en dinsdag: Petra
Woensdag t/m vrijdag: Rob

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van het werken vanuit leerlijnen en doelen en ‘s middags met thema’s. Het eerste half uur in de ochtend lezen de kinderen op het leesplein. Daarna vervolgen we met rekenen, (werkwoord)spelling, taal en begrijpend lezen. Centraal staat bij ons de tekst van de week; een tekst over het thema waardoor de kinderen een betere verbinding leggen tussen thema en taal/lezen en hierdoor meer kennis opdoen. De doelen die voor de vakgebieden centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen in hun portfoliomap. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. Een aantal doelen zetten de kinderen op hun digitale weekplanning - een overzicht van alle taken, opdrachten en doelen die ze aan het einde van de week af moeten hebben.
 
Twee keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Hierin vertelt de leerling over zijn eigen ontwikkeling. We verwachten van ouders een positieve bijdrage aan dit gesprek d.m.v het stellen van vragen aan hun kind en het positief benaderen van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. Het portfolio mag hierna mee naar huis. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid het portfolio in te zien. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.
 
We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!